Конкурси для молодих науковців

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України оголошує конкурс наукових робіт на присудження премії імені Івана Горбачевського

Премія призначається науковцям ТНМУ за розвиток наукового потенціалу Університету, підвищення його рейтингу та популяризацію в Україні і за кордоном.

Роботи можна подавати за такими напрямками:

1) досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем теоретичної медицини та фармації;

2) досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем клінічної медицини та стоматології;

3) досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем суспільних та гуманітарних дисциплін. більше

У конкурсі можуть брати участь як одна особа так і група осіб (не більше п’яти).

Основними показниками для призначення Премії є:

1. Результати завершеного наукового дослідження;

2. Цикли наукових праць, надрукованих у фахових виданнях України та закордоном, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science;

3. Відзнаки на всеукраїнських та міжнародних наукових форумах;

4. Отримання та комерціалізація патентів на винаходи;

5. Презентація своїх наукових розробок за кордоном.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЇ

В науковий відділ Університету учасниками подаються такі документи:

  • рішення кафедри (лабораторії), оформлене протоколом про висунення претендента (претендентів) на преміювання;

  • обґрунтоване подання, що включає назву, наукову характеристику роботи й коротку анотацію (не більше 3 сторінок);

  • рукопис наукової роботи або опубліковану наукову роботу (серію робіт);

  • відомості про автора/авторів роботи (прізвище, ім’я, по батькові, повна дата народження, місце роботи й посада, номер телефону та електронна адреса для спілкування).

Конкурсний відбір здійснюється відповідно до Порядку призначення премії імені Івана Горбачевського у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Термін подачі матеріалів для участі у конкурсі – до 15 травня 2021 р.

Poryadok-pryznachennya-premiyi-imeni-Ivana-Gorbachevskogo-u-TNMU-imeni-I.YA.Gorbachevskogo-MOZ-Ukrayiny.pdf

ПРО КОНКУРС НА ПРИСУДЖЕННЯ ПРЕМІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ МОЛОДИМ УЧЕНИМ ЗА 2021 РІК

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій інформує, що відповідно до Положення про Премію Верховної Ради України молодим ученим (далі – Премія), затвердженого Постановою Верховної Ради України від 05.02.2019 № 2675-VIII "Про Премію Верховної Ради України молодим ученим" розпочався етап формування, висунення та подання робіт на Премію за 2021 рік.

Відповідно до Інструкції з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим вченим та порядку їх розгляду (далі Інструкція), яка розроблена відповідно до пункту 2 Положення про Премію Верховної Ради України молодим ученим та затверджена Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 03.12.2019 зі змінами від 21.01.2021, Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (далі - Комітет) приймає роботи для присудження щорічних Премій Верховної Ради України молодим ученим.

http://kno.rada.gov.ua/news/main_news/75605.html

ПРО КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ СТИПЕНДІЇ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Умови та порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 560 від 23.08.1994 "Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених". Розподіл стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених затверджується президією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. Конкурси проводяться двічі на рік - до 1 квітня та до 1 жовтня, про що не пізніше, ніж за три місяці повідомляються за підпорядкуванням наукові установи, організації і вищі навчальні заклади. Підведення підсумків конкурсів та прийняття рекомендацій щодо призначення стипендій відбувається на засіданнях колегій міністерств, президій національних галузевих академій наук.

На здобуття стипендій можуть висуватися наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти, інші вчені та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій, вищих навчальних закладів. Обов’язковою умовою для здобуття стипендії є наявність у претендента вагомих наукових результатів, а також можливість проводити наукові дослідження. Присуджуються 320 щомісячних стипендій Кабінету Міністрів України, терміном на два роки.

Висунення осіб на здобуття стипендії здійснюють за місцем їхньої основної роботи (навчання) вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради наукових установ, організацій, вищих навчальних закладів міністерств та національних галузевих академій наук за наявності письмових рекомендацій не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодого вченого. Рішення про висунення приймається на засіданні ради таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів ради.

Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій, не може перевищувати 33 років для осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 38 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час їх висування для участі у конкурсі на здобуття стипендій.

http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/stipendii_pezidenta/umovi-ta-poryadok-provedennya-konkursu-na-zdobuttya-stipendii-prezidenta-ukrayini-dlya-molod