Наукові конференції

https://www.tdmu.edu.ua/naukovi-konferentsiyi-z-mizhnarodnoyu-uchastyu/

https://drive.google.com/file/d/1Mf5KcrvaJgUV_VFuK2QYrh8L1AyUcAkB/view